KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri

sorumlusu sıfatıyla hareket eden Yemeksiparişin Pazaryerix C2CTurk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

(“Yemeksiparişin”) tarafından Yemeksiparişin’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na

(“Kanun”) uygun olarak Yemeksiparişin kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin

açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

Yemeksiparişin ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız

üzerinde yer alan Yemeksiparişin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan (KVK)

erişebilirsiniz.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Yemeksiparişin ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz Profil(Kimlik), İletişim,

Konum, İşlem, İşlem Güvenliği, Finansal, Pazarlama, Talep/ Şikayet Yönetimi kategorilerinde

sınıflandırılmıştır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Yemeksiparişin

herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı

istemeyiz. Yemeksiparişin ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli

kişisel verilinizi paylaşmayınız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü

olacak şekilde işlenecektir.

i. Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

Siparişinizin tarafınıza iletilebilmesi

Yemeksiparişin ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası

Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi

ii. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili

kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve

tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin

artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası ve bu kapsamda Yemeksiparişin tarafından anlık

bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin

yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital

pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması,

Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve

icrası,

Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan

reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için optimizasyon

faaliyetlerinin yapılması,

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin

planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması

iii. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların

deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş

süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

iv. Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin

temin edilmesi kapsamında;

Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini

için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

v. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz

tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

Hukuk işlerinin takibi

İş faaliyetlerinin etkinlik /verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin

planlanması ve/veya icrası

İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Hileli faaliyetlerin önüne geçilmesi

vi. Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

İş ortakları ve /veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi

Şirketin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması

Performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Yemeksiparişin tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi

kanallardan, Yemeksiparişin’in erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden

elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda

Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: iii, iv, v

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait

kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması: i, iii, v

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması: iii, iv, v

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde): ii, iii

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması: iii, iv, v

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması: ii,

iii, iv, v, iv

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Yemeksiparişin tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde

detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8.

maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu

kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir. Aynı amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak

kişisel verileriniz açık rızanız ile Kanun’un 9. maddesi uyarınca yurtdışındaki iştiraklerimiz,

hissedarlarımız ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar

tanınmıştır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme.

Yemeksiparişin ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız

üzerinde yer alan Yemeksiparişin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan (KVK)

erişebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin Yemeksiparişin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Politikası uyarınca info@yemeksiparisin.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için

sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yemeksiparişin talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz

olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet

doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini

hatırlatmak isteriz.

Yemeksiparişin’in iş bu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde

tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı

düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Tüm Hakları Saklıdır. © C2CTURK Bilişim Teknolojileri