GİZLİLİK POLİTİKASI

İş bu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel

verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İş bu Gizlilik Politikası’nda, Yemek Siparişin Pazaryerix C2CTurk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Yemek

Siparişin”) tarafından işletilmekte olan www.yemeksiparisin.com internet sitesi (“Site”)/Mobil

uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”)

tarafından Yemek Siparişin ile paylaşılan veya Yemek Siparişin’in, Veri Sahibi’nin Site’nin kullanımı

sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Yemek Siparişin’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik

Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan

bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi

Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Yemek

Siparişin hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Yemek Siparişin veya Canlı

Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve

filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran

kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya

gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura

tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)

Lokasyon Bilgisi: Yemek Siparişin hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS

verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme

bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız

yorumlarınız

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca

kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri iş bu Gizlilik Politikası

hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru

konusunda bkz. Yemek Siparişin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

Yemek Siparişin ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama

üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi,

üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Yemek Siparişin’in sunduğu ve Site üzerinden

sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli

bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin

belirlenmesi ve uygulanması, Yemek Siparişin ve Yemek Siparişin ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin

hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli

bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine

getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki

deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının

yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri

kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma,

veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu

bilgiler Yemek Siparişin tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama,

hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere

iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve

destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Yemek Siparişin ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların

varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve

üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik

tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için

zorunlu olması,

Veri Sahibi ile Yemeksiparişin arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Yemek Siparişin’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Yemek Siparişin’in meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Yemek Siparişin, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri

işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece

bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi

geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına

(browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum

ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,

internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet

sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde

etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik

üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim

dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek

çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik

iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini

sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Yemek Siparişin, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu

Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusu

hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede Yemek Siparişin ayrıca

kişisel verilerinizi hissedarlarına, iştiraklerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine

aktarabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere

anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

Yemek Siparişin, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil),

güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel

değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve iş bu Gizlilik

Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi

yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting

servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların

kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen

muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

Veri Sahibi olarak, iş bu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu

bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz.

Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Yemek Siparişin’in herhangi bir sorumluluğu

olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Yemek Siparişin tarafından kullanılamaması ile

sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak

faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait

olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Yemek Siparişin ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen

amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Yemek Siparişin’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı

süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Yemek Siparişin ile aranızda

doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların

gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Yemek Siparişin, ilgili mevzuatta belirlenen veya iş bu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini

ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari

güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri

yaptırmaktadır.

Yemeksiparişin ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri iş bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında

kullanmamaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Yemek Siparişin uygulamaların gizlilik

politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri

incelemenizi önermektedir.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman

güncellenebilecektir.

ÇEREZ (“COOKİE”) POLİTİKASI

Yemek Siparişin Pazaryerix C2CTurk Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. (“Yemek Siparişin”) olarak internet

sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için

Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri

silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini

hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde

çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet

sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ

sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için:

http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Platform’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizin işlevselliğini ve performansını

arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform

üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,

internet sitelerimizin, sizin ve Yemek Siparişin’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri

süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin

kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının

teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız

sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak,

ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür

çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı

çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak

sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi

aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından

oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz

anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet

sunulur.

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta,

internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine

giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir

sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin

farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil

tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları,

internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi

sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır 3

ay. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Facebook: Bu tür çerezler,

Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini

sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da

reddetmek mümkünüdür.

Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin

sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve

ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google

Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google

sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak

muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması

konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. Son

güncellemeden itibaren 2 yıl. Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout

Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin

sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl. Çerezin ilk

kurulumdan itibaren 3 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 1 ay. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları

aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İlk

kurulumundan itibaren 82 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Kişiselleştirme Çerezleri Dil: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız,

tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya

da reddetmek mümkünüdür. Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web

sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç

duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için

kaydedilir.

Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi? Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek

çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Tüm Hakları Saklıdır. © C2CTURK Bilişim Teknolojileri